מדיניות פרטיות | יקב סקוריה | SCORIA WINERY

טל:  052-426-5424   | https://www.scoriawinery.com/

עדכון אחרון: 01.05.2023

 1. מבוא
  1. אתר האינטרנט שבבעלות של יקב סקוריה (להלן: "האתר") מכבד את פרטיותו של המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש" או "אתה") ומחויב לשמור על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל. מדיניות פרטיות זו היא חלק מתנאי השימוש באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש כאמור.
  2. מטרת מדיניות הפרטיות היא לפרט למשתמש את מדיניות האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמש האתר במידע הנמסר לו על ידי המשתמש או הנאסף על ידו, במסגרת שימוש המשתמש באתר.
  3. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם מתייחסת, כמובן, גם לנשים.
 2. המידע הנאסף ודרכי איסופו
  1. השימוש בחלק משירותי האתר טעון הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל לצורך מתן שירות לקוחות, מכירה דיגיטלית, יצירת קשר וכדומה). בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. שדות החובה למילוי יסומנו במפורש.
  2. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים.
  3. לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך והסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.
 3. רישום לשירותים
  1. ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לאתר, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהנך מורשה כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.
  2. אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר על פי דין ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות האתר ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. מובהר בזאת כי, אינך נדרש על פי חוק למסור מידע לאתר, וכי העברת מידע על ידך לאתר נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר ונציגיו בנושא.
 4. השימוש במידע. האתר רשאי לעשות שימוש במידע שנאסף על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:
  1. משיכה אוטומטית של המידע המזהה בתוך האתר לשם שימוש מהיר יותר בעבור המשתמש;
  2. שימוש תקין בשירותים השונים באתר;
  3. שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
  4. התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך
  5. כמו כן, האתר עשוי לעשות שימוש במידע למטרות תפעוליות, שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי שאינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים למטרות אלו.
 5. מסירת מידע לצד ג'. האתר לא יעביר לצד ג' את פרטיך והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים או במקרים דומים להם:
  1. על פי דרישה או בהסכמה מפורשת ממך או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתך;
  2. כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג';
  3. כאשר העברת המידע הינה לצג ג' המהווה ספק משנה לאתר המספק את השירותים שהזמנת באתר;
  4. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין האתר או הנהלתו אשר תחייב חשיפת פרטיך;
  5. במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
  6. לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי שלך;
  7. בכל מקרה בו יסבור האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי;
  8. במקרה בו האתר יימכר, יעביר ו/או יתמזג או שבו תועבר פעילותו, בכל דרך שהיא, לתאגיד אחר, ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את ההוראות המנויות במדיניות הפרטיות (או הוראות מחמירות לא פחות) ויפעל בהתאם להוראות כל דין;
  9. האתר רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשיו, ובלבד שמידע זה לא יזהה אותך אישית. העברת פרטיך המזהים למפרסמים, תעשה רק על ידי קבלת אישורך לכך.
 6. קבצי Cookie
  1. האתר משתמש בקבצי מידע "קוקיות" (Cookies). קבצים אלו מסייעים לתפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולשפר את חווית השימוש ולצורכי אבטחת מידע. כך למשל, ה- Cookies מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך.
  2. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה Cookies-,דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies, תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.
  3. חלק מקבצי ה-Cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קבצי הCookies גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 7. אבטחת מידע. האתר נוקט באמצעים מקובלים בתעשייה לאבטחת תוכן חשבון המשתמש ובהתאם לתקנים הנהוגים, על מנת לאבטח את האתר ואת דרכי ההתקשרות דרכו ואת המידע המצוי בשליטתו, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד חדירה בלתי מורשית; על אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לעיל, האתר אינו יכול להבטיח בצורה מוחלטת את אבטחת המידע ושמירתו ואינו מתחייב שהאתר או השימוש בו יהיו חסינים לאי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר, למידע או לתוכן המאוחסן בו. לפיכך, מובהר בזאת כי האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצג בו ו/או בשירותים הנלווים, על ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
 8. תיקון ועדכון מידע המשתמש. על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך, או מיופה כוחך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר האתר ואף לבקש מאתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתנאי השימוש.
 9. הדין החל. הדינים אשר יחולו על מדיניות פרטיות זו הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר למשתמש, העולה מהסכם זה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה.
 10. יצירת קשר. בכל מקרה של שאלה ו/או בקשה, או אם אתה סבור כי פרטיותך נפגעה באופן כלשהוא, ניתן להיכנס ל-"צרו קשר" באתר.
 11. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

 

עדכון פעילות

חברים יקרים בימים אלו היקב סגור למבקרים.

להזמנת יין כנסו לאתר או דברו אתנו > 050-4265276

מאחלים ימים טובים ומחבקים את החיילים והמשפחות.

יקב SCORIA