top of page
אבן סקוריה

יקב סקוריה על שום מה?

עופר הקדיש זמן ומחשבה לשם של היקב

הרצון היה לחבר את שם היקב עם המקום בו גדלים הענבים למרגלות תל פארס

תל פארס נוצר בהתפרצות וולקנית לפני כ-100,000 שנים

כשהר געש מתפרץ והמאגמה עולה לפני הקרקע היא מתפרצת בשני אופנים

התפרצות איטית שבה הגזים הכלואים במאגמה משתחררים לאט ונוצר סלע בזלת מסיבי שרמת הגולן זרועה בו לרוב, או בהתפרצות אלימה בה המאגמה מועפת גבוה לאויר. מאחר וכמות הגזים במאגמה גבוהה והמאגמה מתקררת במהירות נותרות בועות גז רבות כלואות בסלע הוולקני שנוצר.

סלע זה נקרא סקוריה.

מאחר והכרמים שלנו נטועים על קרקע וולקנית הזרועה בבזלת וסקוריה נוצר חיבור נפלא לשם היקב שלנו.

White Paper Photo Delicate Life Quote Fa
bottom of page